COMMUNICATIONS BIOLOGY

0
2510

ARTICLE

Coconut genome assembly enables evolutionaryanalysis of palms and highlights signaling pathwaysinvolved in salt toleranceYaodong Yang1,8, Stéphanie Bocs2,3,4,8, Haikuo Fan1,8, Alix Armero3,8, Luc Baudouin2,3,8✉,Pengwei Xu5,8, Junyang Xu5, Dominique This3, Chantal Hamelin2,3,4, Amjad Iqbal1, Rashad Qadri1,Lixia Zhou1, Jing Li1,YiWu1, Zilong Ma6, Auguste Emmanuel Issali7, Ronan Rivallan2,3, Na Liu5, Wei Xia